Warto pamiętać:

  • do 7. dnia miesiąca – termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,
  • do 10. dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za ubiegły miesiąc w przypadku samozatrudnienia,
  • do 15. dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za ubiegły miesiąc w przypadku zatrudniania pracowników,
  • do 20. dnia miesiąca – termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz przy 19-procentowym podatku liniowym,
  • do 25. dnia miesiąca – termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7) i podatku akcyzowego,
  • do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy – termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników.

Ważne: W przypadku gdy termin przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostateczna data wpłaty lub rozliczenia upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po dniach wolnych.